همکاری با سازمان ها

پوشش رسانه ای

گروه رسانه ای پل در کارنامه خود همکاری با نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی کشور را در کارنامه خود دارد، که این مهم منجر به درک خواسته کارفرما و تسریع روند اجرای پروژه میگردد.

سازمان های دارای تفاهم نامه

خدمات کانون رسانه ای پل